PL EN FR DE ESP JP

1,5%

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj edukację najmłodszych Gdańszczan przekazując 1,5% podatku.KRS 0000286430 Podsumowanie roku 2023 - kliknij tutaj, aby zobaczyć
Podsumowanie roku 2022 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo g1d logo exlibris logo vivaoliva logo oliwski dom sąsiedzki logo skarby oliwian

Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja „Wspólnota Gdańska” (zwana w dalej: Fundacją), ustanowiona została przez Andrzeja Stelmasiewicza, syna Zygmunta i Romany, legitymującego się dowodem osobistym AAI218517 (zwanego dalej: Fundatorem), aktem notarialnym pod numerem repertorium A 6968/2007 sporządzonym w dniu 30 maja 2007 r. przed Witoldem Ogiegło notariuszem w Gdańsku, w kancelarii przy ul. Dmowskiego 15/7.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 120, poz. 1268 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2
1. Fundacja nosi nazwę „Wspólnota Gdańska”.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3
Fundacja ma osobowość prawną.

§4
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółdzielni i spółek oraz tworzyć spółki lub przystępować do już istniejących.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
1. Fundacja jest apolityczna.
2. Organem nadzoru właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§7
1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8
Fundacja realizuje następujące cele:
1. Poprawa jakości życia publicznego w Polsce i za granicą;
2. Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Polsce i za granicą;
3. Integracja środowisk działających na rzecz dobra publicznego w Polsce i za granicą;
4. Edukacja pozaszkolna w zakresie kultury, sztuki, nauki i integracji społecznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
5. Podnoszenie poziomu i upowszechnianie wiedzy o kulturze lokalnej, narodowej i europejskiej;
6. Upowszechnianie wiedzy o kulturze Gdańska, Pomorza i Polski w Europie i na świecie;
7. Upowszechnianie wiedzy o kulturze europejskiej i światowej w Polsce, na Pomorzu i w Gdańsku.

§9
Fundacja realizuje cele statutowe przez:
1. inicjowanie i organizowanie imprez i działań o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, naukowym, integracyjnym i obywatelskim w Polsce i za granicą;
2. uczestniczenie w innych inicjatywach dotyczących sfery edukacji, kultury, sztuki, integracji społecznej oraz świadomości, wiedzy i aktywności obywatelskiej w Polsce i za granicą;
3. inicjowanie i organizowanie seminariów, konferencji i wykładów, zlotów, debat publicznych, wieców i zgromadzeń publicznych w Polsce i za granicą;
4. współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze edukacji, kultury, sztuki, integracji społecznej oraz świadomości, wiedzy i aktywności obywatelskiej;
5. wspieranie finansowe i rzeczowe działań organizacji pozarządowych, osób fizycznych, placówek oświatowych i innych podmiotów działających na rzecz dobra publicznego w Polsce i za granicą;
6. fundowanie nagród i stypendiów oraz pozyskiwanie mecenatu dla osób szczególnie uzdolnionych oraz w trudnej sytuacji ekonomicznej;
7. organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. działalność wydawniczą, informacyjną, promocyjną i reklamową;
9. upowszechnianie i wspieranie wolontariatu;
10. opracowywanie i wdrażanie programu efektywnego współdziałania biznesu i kultury.

MAJĄTEK, DOCHODY I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

§10
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim.
2. Źródłami finansowania Fundacji są:
1. inne świadczenia Fundatora;
2. darowizny, spadki i zapisy;
3. dotacje i subwencje;
4. środki ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji charytatywnych;
5. środki z majątku ruchomego i nieruchomego, dywidendy, dochody z papierów wartościowych;
6. dochody z działalności gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez Fundację;
7. odsetki bankowe;
8. inne.
3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.
4. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu składa, za zgodą Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzucenia spadku.

§11
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji, albo ich osoby bliskie.

§12
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić wszelką działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Fundacja prowadzi następującą działalność gospodarczą:
   16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
   17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
   32.40.Z Produkcja gier i zabawek
   47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
   47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
   47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
   55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
   55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
   56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
   58.11.Z Wydawanie książek
   58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
   59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
   59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
   63.12.Z Działalność portali internetowych
   70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
   72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
   73.11.Z Działalność agencji reklamowych
   74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
   85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
   85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
   90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
   90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
   90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
   68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
4. Rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji jest możliwe na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, zaopiniowanej pozytywnie przez Fundatora i Radę Fundacji.

§13
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych zakładów lub specjalnie powołanych przedsiębiorstw.
2. Decyzję o wyodrębnieniu zakładu lub powołaniu przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 3, podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
3. Zakładem lub przedsiębiorstwem kieruje dyrektor powoływany przez Zarząd Fundacji. Dyrektor jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z pełnioną funkcją. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążania, zwłaszcza do zbycia i obciążania nieruchomości, potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji, wydawane za zgodą Rady Fundacji. Zakres działania zakładu lub przedsiębiorstwa oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków jego dyrektora, określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§14
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W zakresie prowadzonej działalności Fundacja może udzielić prokury. Do udzielenia prokury wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu Fundacji wieloosobowego oraz pozytywna opinia Rady Fundacji. Cofnąć prokurę może każdy z członków Zarządu Fundacji działając pojedynczo.

FUNDATOR I ORGANY FUNDACJI

§15
1. Fundatorowi, po powstaniu Fundacji, przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.
2. Do uprawnień Fundatora należy powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji.

§16
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej: „Zarządem”.
2. Rada Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§17
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Prezes Zarządu wyznacza jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji w przypadku:
1. dobrowolnego zrzeczenia się funkcji;
2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. uchybienia obowiązkom.
5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§18
1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
2. Zadania i regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§19
1. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do Rady Fundacji i uprawnień Fundatora.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;
3. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji;
4. sprawuje zarząd nad jej majątkiem;
5. przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;
6. zatrudnia pracowników Fundacji i określa warunki ich zatrudnienia;
7. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom;
8. występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmiany statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji;
9. nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Fundacji.

§20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowego lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
3. Jeżeli w skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundator – w czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana przez dwóch Członków Rady Fundacji działających na podstawie uchwały upoważniającej.

§21
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej, niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
5. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów.
6. Fundator ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym oraz ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

RADA FUNDACJI

§22
1. Rada Fundacji stanowi organ nadzoru wewnętrznego Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 10 osób powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony. Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady spośród swojego grona.
3. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy i nieodpłatny.

§23
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji;
2. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji;
3. wskazywanie Zarządowi Fundacji priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
4. powoływanie i odwoływanie Zarządu;
5. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd;
6. udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
7. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych;
8. ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa oraz Członków Zarządu;
9. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji;
10. powoływanie i odwoływanie likwidatorów;
11. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora lub Zarząd Fundacji.

§24
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej, niż co 12 miesięcy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek Fundatora, co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
4. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
7. Protokoły posiedzeń Rady Fundacji oraz głosy oddawane na uchwały podejmowane w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa Zarządu Fundacji w formie księgi protokołów.

§25
1. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być Członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Członowe Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26
1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek lub po opinii Zarządu Fundacji.

§27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Fundatora.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach, o czym decyduje Rada Fundacji.

§28
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji na wniosek lub po opinii Zarządu Fundacji.

Gdańsk, 25 maja 2015

biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl